Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.thepulpshow.com en daarnaaar verwijzende site verbonden aan The PulpShow. Het kan gaan over sites als www.thepulpshow.be of www.pulpshow.comDoor gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreŽerd door Red & Ivory BVBA, Zwaluwenlaan 51 - 2610 Wilrijk. Ondernemingsnummer: 0890.497.810. Voor meer informatie kan u terecht op info@thepulpshow.com.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren The PulpShow of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van The PulpShow de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Derden die van mening zijn dat op deze site content staat die ten onrechte gereproduceerd werd kunnen steeds contact op nemen met Red & Ivory. De betreffende content zal meteen van de site verwijderd worden als de bezwaren gegrond zijn. Gezien deze site met een onafhankelijke admin crew werkt kan op geen enkel moment de verantwoordelijkheid van het onrechtmatig plaatsen van content waarop auteursrechten rusten bij Red & Ivory gelegd worden. Red & Ivory wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af. Personen die rechten hebben om content op deze website te plaatsen verklaren door gebruikt te maken van deze site dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de content die ze op de site plaatsen. Elke administrator van deze site verklaart content te produceren conform de geldende wetgeving.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :

  • * De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan The PulpShow, aan de met The PulpShow verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van The PulpShow of enige andere derde.
  • * De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • * De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
  • * Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiŽnt wordt gemaakt.
  • * De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
  • * De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijk toestemming aan The PulpShow te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van The PulpShow of derden, verbindt u zich ertoe The PulpShow of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van The PulpShow of derden als gevolg van een inbreuk hierop. The PulpShow werkt samen met externe partners en administrators om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. The PulpShow kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en administrators en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

Merken en Handelsnaam
Het logo en de benaming van The PulpShow zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van The PulpShow.

Persoonsgegevens
The PulpShow verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker The PulpShow toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan in een bestand van Red & Ivory BVBA met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek, targeted advertising/media en direct mail per post. De verstrekte gegevens, uw persoonsgegevens, kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met The PulpShow contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@The PulpShow.com. Uw elektronische contactgegevens kunnen door The PulpShow worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer The PulpShow elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@redandivory.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
The PulpShow kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de The PulpShow-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geÔnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP adressen
In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. The PulpShow staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. The PulpShow is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. The PulpShow behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. The PulpShow heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door The PulpShow houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiŽle of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat The PulpShow hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar deze site
Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The PulpShow.

Software
Voor de levering van bepaalde diensten en toepassingen die via de communitysite worden aangeboden is het noodzakelijk om software te downloaden. Elk gebruik van dergelijke software via de The PulpShow website is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst die van toepassing is op deze software. Bij gebreke aan een dergelijke licentieovereenkomst, verstrekt The PulpShow u een niet-exclusieve, ten allen tijde intrekbare, persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor die software. De software kan enkel worden gebruikt in combinatie met de The PulpShow website. The PulpShow of haar leveranciers zijn eigenaar van de naam, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dergelijke software, en de software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. De software mag niet gedecompileerd worden of onderworpen worden aan reverse-engineering, tenzij dit uitdrukkelijk van rechtswege wordt toegelaten. The PulpShow kan het gebruik van uw versie van de software controleren en automatische upgrades installeren op uw computer.

Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om games te spelen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient The PulpShow onmiddellijk in te lichten indien ťťn van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van The PulpShow. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien The PulpShow reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan The PulpShow uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Aansprakelijkheidsbeperking
Behoudens ingeval van opzettelijkheid is The PulpShow in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiŽle of immateriŽle schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe deze community site u leidt. The PulpShow kan misbruik door derden geenszins volledig uitsluiten, en wijst alle aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.